EFQM Mükemmellik Modeli


Mükemmel kuruluşlar tüm paydaşlarının beklentilerini karşılayan veya aşan üstün performans gösterir ve bu performansı sürdürür.


EFQM Mükemmellik Modeli

Model esas itibariyle, boyutu ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilen bir kurumsal değerlendirme aracıdır.

EFQM Mükemmellik Modeli, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (European Foundation for Quality Management) tarafından sanayi ve akademisyenlerden oluşan bir grup ile geliştirilerek 1991 yılında tüm dünyaya duyurulmuş olan bir yönetim modelidir.Model esas itibariyle, boyutu ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilen bir kurumsal değerlendirme aracıdır.

EFQM Mükemmellik Modeli, EFQM 1988 yılında, Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer ve Volkswagen gibi Avrupa’nın önde gelen 14 firmasının CEO’larının imzaladıkları bir niyet mektubu ile hayata geçirilmiş bir vakıftır. Amacı; “Avrupa’daki kuruluşların sürdü- rülebilir mükemmelliğini sağlayabilmek için itici güç olmaktır.

Model; kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının, mükemmellik kavram ve kriterlerini dikkate alarak kendi değerlendirmelerini yapmalarına, güçlü ve iyileştirme- ye açık alanlarını tespit etmelerine ve sürekli gelişim yaklaşımıyla gelişim planlarını hazırlamalarına yardımcı olması için geliştirilmiştir.

Bugün başta Avrupa olmak üzere dünyada 30.000’den fazla kuruluş EFQM Mükemmellik Modelini bir yönetim modeli olarak kullanmaktadır.

Mükemmellik  Modeline Duyulan Gereksinim

Tüm kuruluşlar başarılı olma çabası içindedir. Ancak bazıları başarısız olur; bazıları belli dönemler boyunca başarı elde eder ve sonunda gözden kaybolur, az sayıda kuruluş ise sürdürülebilir bir başarı elde eder, hak edilmiş bir saygınlık ve hayranlık kazanır.

Günümüzde yönetim bilimleri, sektör, büyüklük, yapı veya olgunluk düzeyinden bağımsız olarak her kuruluşun başarılı olabilmesi için uygun bir yönetim sistemi kurması gerektiğini açık olarak ortaya koymakta ve bu gerekliliği desteklemek amacıyla da çeşitli yaklaşımların geliştirilmesini teşvik etmektedir. Çoğu zaman yönetim sistemleri, yönetimin belirli bir boyutu ile ilgilenmekte ve ilgili alanlara özel standartlar ile yapılması gerekenlerin çerçevesi çizilmektedir. Oysa yönetim işi çok boyutlu olup yapılan işe ve işi yapan kuruluşun ölçeğine göre değişiklikler gösterir. Bu noktada her ölçekte­ki ve farklı sektörlerdeki kuruluşların yönetim yaklaşımlarını sorgulayabilmeleri için pratik bir araç ih­tiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu noktada, EFQM Mükemmellik Modeli bu ihtiyaca cevap vermek ama­cıyla ortaya çıkmış pratik bir araçtır.

Bir arada kullanılan çok sayıda yönetim araç ve tekniği mevcut olmakla birlikte, EFQM Mükemmellik Modeli; bütünsel bir bakış açısı sağlayarak bu yönetim araç ve tekniklerinin uyum içinde ve birbirini tamamlayıcı bir biçimde nasıl kullanılabileceği konusunda kuruluşa yardımcı olur. Model; kuruluşun gereksinimlerine ve işlevine bağlı olarak sürdürülebilir kurumsal mükemmellik doğrultusunda bir üst çerçeve oluşturur ve böylece bu türden çok sayıda yönetim aracı ile birlikte kullanılabilir.

 

Mükemmelliğin Üç Unsuru

EFQM, kuruluşların kendi başarılarını anlamalarına, mükemmel kuruluşlar ile kendilerini karşılaştıra­bilmelerine ve aynı zamanda sürdürülebilir başarıya ulaşma konusunda bir yol haritası oluşturmaya yardımcı olmak için esas itibariyle birbiriyle bütünleşik olan ve EFQM Mükemmellik Modelini de kap­sayan üç unsur sunmaktadır. Birlikte yönetim aracı olarak ele alınan bu üç unsur Mükemmellik Mode­linin dinamik yapısını oluşturmaktadır:

 

 

1. Mükemmelliğin Temel Kavramları: Herhangi bir kuruluşun sürdürülebilir başarıyı elde edebilmesi için gerekli temeli oluşturur. Bu kavramlar mükemmel bir kurumsal kültür için gerekli unsurları esası olarak kullanılabilir.

2. EFQM Mükemmellik Modeli: Yöneticilerin / liderlerin, kuruluşlarının ne yaptığına ve hangi sonuçları elde ettiğine ilişkin neden – sonuç ilişkilerini anlamasını sağlar.

 

 

 

 

 

3 . RADAR: Bir kuruluşun performansını yapısal bir yaklaşımla sorgulama olanağı sağlar. Kuruluşta gerçekleştirilecek değişimin yönlendirilmesine ve iyileştirilme projelerinin yönetilmesine yardımcı olur. 

 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ