Stratejik Yönetim


EFQM Mükemmellik Modelinin ikinci kriteri olan Politika ve Strateji, bir kuruluşu, gelecekte bulunmak istediği noktaya taşıyacak stratejik yönetim sürecinin aşamalarını tanımlamaktadır.
 

Şu an neredeyiz?

Nereye varmak istiyoruz?

Oraya nasıl ulaşacağız?

Oraya ulaşmak için şirket, takım ve bireyler olarak neler yapmalıyız?

Oraya ulaşmak için kaynak ihtiyacımız nedir?
 

"Stratejik Yönetim"in düşünce yapısını belirleyen bu beş soru kapsamında, kuruluşun gerçekleri ve içinde bulunduğu ortam şartları analiz edilmeli, misyon, vizyon ve hedefleri belirlenmeli, bunlara ulaşmak için gerekli strateji ve faaliyetler ortaya konmalıdır. Özetle kuruluşun yönü belirlenmelidir. Politika ve stratejiler günlük iş planlarına dönüştürülmeli, gerek organizasyonun içinde gerek dışında bulunan ilgili kesimlerle paylaşılmalıdır. Kurumsal performansın izlenmesi, stratejilerin uygunluğunun gözden geçirilmesi için izleme sistemleri oluşturulmalıdır. Sonuçta tüm bu stratejilerin uygulanabilmesi için gerekli kaynak ihtiyacı belirlenmelidir.            

Stratejik yönetim”in bir diğer uygulama alanı ise şirket hedeflerinin departman, takım ve birey hedeflerine dönüştürülmesinde kullanılan önemli bir yönetim aracı olmasıdır.

Ayrıca 5018 sayılı kanunla kamu sektöründe de artık bir zorunluluk haline gelen stratejik plan, aynı zamanda şirketleri/kurumları hedeflerine ulaştıracak şekilde tüm süreçlerinin yeniden tasarlanmasının ve iyileştirilmesinin de ilk adımıdır. Çünkü stratejik plan çalışması sonucunda şirketi hedeflerine taşıyacak kritik süreçler belirlenmektedir ki iyileştirme çalışmaları da bu süreçlerden başlamalıdır.

Stratejik plandan yarar sağlayacak diğer önemli bir çalışma da bütçedir. Sağlıklı bir bütçe ancak sağlıklı bir stratejik plana dayanarak oluşturulabilir.

 

Hedef

EFQM Mükemmellik Modelinin "Politika ve Strateji" başlığını taşıyan ikinci kriterin temel beklentilerine ait konuları stratejik yönetim sürecinin adımları olarak ele almak, katılımcıları bu açıdan bilgilendirmektir. Seminer, eğiticinin sunuşlarının yanı sıra vaka çalışması ve katılımcıların uygulamaya dönük soru / tartışma ortamlarının sürekliliği ile zenginleştirilmektedir.

 

İçerik

Stratejik Yönetim Temel Kavramları,

 • Stratejik Yönetim Süreci,
  • İç ve dış çevre analizi(SWOT analizi),
 • Misyon, vizyon, değerler,
  • Stratejik Amaçlar,
  • Stratejiler,
 • Stratejilerin iş planlarına yayılımı,
 • Stratejilerin süreçler vasıtasıyla yayılımı,
 • İzleme, değerlendirme.
  • Kaynak tahsisi

 

Katılımcılar

Kurumsal stratejik planın oluşturulması, şirket hedeflerinin yayılımı, süreçlerin şirket hedefleri doğrultusunda iyileştirilmesi, iş planlarının oluşturulması, yayılması ve izlenmesi ve bütçelendirilmesi konularında görev alacak yöneticiler, uzmanlar, çalışanlar.

 

Süre: 1 Gün

 

Bir gün olan seminer süresi, kuruluş içi eğitimlerde, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda iki gün olarak ve çalıştay olarak düzenlenebilmektedir.

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ